Aktuálne info

Predseda OblFZ

Počasie

Aktuálna ÚS

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

кредит онлайн

 MaK OblFZ Prievidza UPOZORŇUJE

 

  • Oznamuje všetkým FK, FO pôsobiacich v súťažiach OblFZ Prievidza, že od 1.7.2016 bude všetky žiadosti o transfer hráča prijímať výhradne v elektronickej forme.
  • Z tohto dôvodu odporúčame všetkým dotknutým FK, FO a TJ aby informovali svojich hráčov o nutnosti aktivovať si hráčske konto v ISSF na ktorejkoľvek matrike RFZ alebo ObFZ. Osobná účasť hráča pri aktivácii hráčskeho konta je nutná a taktiež je nutná osobná e-mailová adresa. U hráčov do 18 rokov pri aktivácii konta je nutná prítomnosť zákonného zástupcu.
 

Hosťovanie amatéra predpis neumožňuje

 

 

 

 Novela RaPP platná od 15.06.2016  kliknúť

 

 Oznam pre klubových ISSF manažérov

 Zmeny termínov a časov jednotlivých stretnutí sa žiadajú výhradne elektronicky a to priamo na detaile stretnutia odohraného alebo plánovaného a nie cez elektronickú podateľňu (typ všeobecného podania na komisiu).  Táto nová forma je prioritná z toho dôvodu, že v prípade podania priamo cez detail stretnutia sú informované všetky zainteresované strany o tomto podaní.

Jedenásť krokov pri transfére amatéra

Čo robiť pri prestupoch amatérov

Jedenásť krokov pri transfére amatéra    kliknúť

 

 

 

KM OblFZ Prievidza organizuje turnaj Prípravky MIX dňa 25.06.2016 so začiatkom o 9:30 hod. na futbalových ihriskách TJ Družstevník Nedožery-Brezany.

Propozície turnaja Prípraviek MIX  klik

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Akciová cena platí na aktuálne sakladové zásoby.

                 kliknúť na :    http://legeaservis.sk/akcie/set-tornado/

 

 

 

 

Info ISSF  členovia:

Vážené dámy, vážení páni,

chceme Vám dať do pozornosti info, že k dnešnému dňu si každý používateľ dokáže meniť svoje osobné informácie ako adresu trvalého bydliska a tel.kontakt, ale aj to, či má byť Vaša fotografia verejná alebo nie, taktiež aj e-mail a zároveň aj heslo k svojmu účtu ľubovoľne sám, bez toho, aby bolo nutné kontaktovať hepldesk alebo príslušného sekretára zväzu. Vo Vašom záujme Vás prosíme taktiež, aby ste si aktualizovali Vaše osobné údaje, tel.kontakt a e-mail z toho dôvodu, aby akýkoľvek futbalový orgán v prípade potreby, nemal problém sa s Vami kontaktovať. Návod na zmenu nájdete v prílohe v grafickej podobe. Vpravo hore je potrebné kliknúť na „môj účet“ a v troch blokoch máte možnosť zmeny : osobných údajov (zaškrtnutie verejnej fotografie), emailu a hesla.  

INFO  ISSF  FK :

Sekretár OblFZ Prievidza oznamuje futbalovým klubom, aby si vo vlastnom záujme prekontrolovali správnosť fakturačných údajov v rámci ISSF – IČO, číslo účtu, alebo uzavretie dohody futbalového klubu v prípade, že SFZ fakturuje inému subjektu ako je futbalový klub – člen SFZ /obec, partner, sponzor/, aby tieto zmeny obratom nahlásili na sekretariát.

 

 

        

ZVOLANIE

Riadnej konferencie Oblastného futbalového zväzu Prievidza

V zmysle Stanov OblFZ Prievidza Výkonný výbor OblFZ Prievidza zvoláva riadnu konferenciu Oblastného futbalového zväzu Prievidza na

8. júla 2016 o 16:00 hod.

priestoroch Domu kultúry v Novákoch.

A.)       Program konferencie:

 

1.    Vyhlásenie o tom, že riadna konferencia bola zvolaná v súlade so  

        stanovami

2.     Schválenie  programu

3.     Voľba pracovných komisií – mandátová, návrhová

4.     Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice

5.     Ocenenie zaslúžilých funkcionárov FK

6.     Odovzdania ocenení víťazom súťaží a najlepším strelcom súťaží

7.     Správa mandátovej komisie

8.     Správa predsedu o činnosti OblFZ PD od ostatnej konferencie

9.     Správa Revíznej komisie OblFZ PD

10.   Správa o hospodárení OblFZ PD za rok 2015 a rozpočte na rok 

        2016

11.   Prijatie za riadneho člena OblFZ Prievidza – FK Iskra Nováky,

        TJ Slovan Ješkova Ves.

12.   Diskusia

13.   Informácia o schválených uzneseniach (uznesenia sa v zmysle

         stanov schvaľujú priebežne)

14.   Záver 

 

B.)       Účastníci konferencie:

 

1. Účastníci konferencie s právom hlasovať:

- zástupcovia klubov – riadnych členov OblFZ PD

2. Účastníci konferencie bez práva hlasovať:

- zástupcovia SFZ a ZsFZ

- členovia VV OblFZ PD

- čestní členovia OblFZ PD

- zástupcovia médií

- sekretár OblFZ PD

 

                

C.        Návrh voľby pracovných komisií Konferencie OblFZ PD:

 

1. Mandátová komisia:         Predseda – Blažej Ľahký 

                                               Členovia -   Miroslav Vereš, Peter Letavay

 

2. Návrhová komisia:           Predseda –   Pavol Košík     

                                               Členovia -     Milan Kútny, Anton Zima    

                                                                

3. Skrutátori: Miksa Vladimír, Štefan HODOŠKO, Martin BEZÁK, Branislav HANCKO

4. Overovatelia zápisnice: Miloš BOBOCKÝ, Peter GUBKA

 

D.        Vedenie konferencie:

 

Konferenciu riadi pracovné predsedníctvo a vedením konferencie bol poverený:Jozef Mišák.

 

V Prievidzi 30.5.2016    

Ing.Ivan BARTOŠ Predseda OblFZPrievidza                                                        

Aktuálne výsledky FUTBALNET

  

 

Sledujte aktuálne správy, štatistiky a výsledky z OblFZ Prievidza  na novom FUTBALNETE 

 

Oblastný futbalový zväz PRIEVIDZA

 

 

kliknúť 

 Ekonomická komisia OblFZ Prievidza

čísla účtov a IBAN

Tatra banka účet 2627848848/1100       

IBAN SK86 1100 0000 0026 2784 8848

 Slovenská sporiteľňa účet 0066511655/0900 

IBAN SK3709000000000066511655

Komisia Rozhodcov a Delegátov

OblFZ Prievidza

                              

                                Chceš sa stať

                 FUTBALOVÝM ROZHODCOM 

 

KR a DZ oznamuje záujemcom o funkciu rozhodcu, že sa môžu prihlásiť mailom na oblfzpd@stonline.sk, prípadne telefonicky predsedovi KR a DZ na t.č.0905 440 778.

 Radi Ťa privítame madzi nami !

 

Aktualizované formuláre ISSF pre trénerov,delegátov, rozhodcov a klubových manažérov na stránke SFZ

 

http://www.futbalsfz.sk/informacny-system-slovenskeho-futbalu/dokumenty.html
 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.