Aktuálne info

Predseda OblFZ

Počasie

Aktuálna ÚS

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

кредит онлайн

 

 Vážení športoví priatelia

Dňa 8. júla sa na konferencii OblFZ Prievidza vzdal funkcie predsedu OblFZ Prievidza p. Ivan Bartoš. Následne sa člena VV OblFZ Prievidza vzdal aj p. Slavomír Cifrík. Ďalej sa vzdali svojich funkcii predseda  Disciplinárnej komisie p. Jaroslav Novotka a predseda komisie rozhodcov p. Miloš Gašparovič. Nakoľko začiatok nového súťažného ročníka 2016/2017 sa nezadržateľne bližil, VV OblFZ Prievidza musel prijať určité rozhodnutia. Z pôvodného 9 členného VV OblFZ Prievidza zostalo 7 členov VV OblFZ Prievidza to znamená, že VV OblFZ Prievidza je uznášania schopný a je oprávnený prijimať rozhodnutia. Následne som bol v zmysle stanov OblFZ Prievidza ako prvý podpredseda poverený viesť VV OblFZ Prievidza ako zastupujúci predseda do najbližšej konferencie OblFZ Prievidza. Za prácu, ktorú p. Bartoš, p. Cifrík, p. Novotka a p. Gašparovič v našom OblFZ Prievidza odviedli sa im chcem v mene mojom, v mene VV OblFZ Prievidza a celého OblFZ Prievidza uprimne poďakovať.

 

Vážení športoví priatelia, už o niekoľko dní 6.-7. augusta 2016 začne nový súťažný ročník 2016/2017. VV OblFZ Prievidza urobil všetko preto, aby komisie, ktoré pracujú pri OblFZ Prievidza boli plne funkčné a nový súťažný futbalový ročník mohol začať bez problémov.

Vyzývam všetkých funkcionárov FK, FO, TJ, trénerov, hráčov, futbalových fanúšikov k slušnému správaniu na našich futbalových ihriskách. Vyzývam všetkých rozhodcov k zodpovednému plneniu svojich rozhodcovských povinností, hlavne k objektívnemu rozhodovaniu.

Vážení športoví priatelia, prajem Vám v mene mojom, celého VV OblFZ Prievidza čo najviac pekných futbalových zážitkov na našich futbalových ihriskách a držme sa hesla Futbal nech nás spája a nerozdeľuje!

Jozef Mišák

Zastupujúci predseda OblFZ Prievidza


TMK OblFZ Prievidza oznamuje

 

TMK OblFZ Prievidza oznamuje, že plánuje v termínoch 19. - 20.11., 26. - 27.11., 3. - 4.12.2016 organizovať v priestoroch futbalového zväzu školenie trénerov futbalu I. kvalifikačného stupňa UEFA  Grassroots C licencie. Poplatok je 100 - 120 eur (podľa počtu prihlásených). Uzávierka prihlášok je 31.10.2016. Bližšie informácie Mgr. Patrik Mojžiš, predseda TMK (0905852294).


TMK OblFZ Prievidza oznamuje, že v mesiaci december 2016 plánuje organizovať v priestoroch futbalového zväzu seminár trénerov futbalu na predĺženie UEFA Grassroots C licencie v rozsahu 8 hodín. Poplatok je 20 eur.  Uzávierka prihlášok je 30.11.2016. Bližšie informácie Mgr. Patrik Mojžiš, predseda TMK (0905852294).

 

Nový Súťažný poriadok   kliknúť

Striedavý štart hráča vekovej kategórie mládeže.

Súťažný poriadok článok 28

Osobitné podmienky pre stretnutia mládeže.

 Odsek (8) Dva kluby rozdielnej úrovne súťaží riadených ObFZ a RFZ môžu uzatvoriť dohodu o striedavom štarte hráča vekovej kategórie mládeže za oba kluby v danej vekovej kategórii.

Odsek (9) Dohodu uvedenú v odseku 8 je každý z klubov povinný predložiť na schválenie riadiacemu orgánu svojej súťaže najneskôr 7 dní pred začiatkom jesennej časti alebo jarnej časti súťaže. Dohoda nadobúda platnosť právoplatným rozhodnutím riadiacich orgánov súťaží o jej schválení. Platnosť dohody sa končí vždy skončením súťažného ročníka.

Odsek (10) Klub môže uzatvoriť v jednom súťažnom ročníku len jednu dohodu o striedavom štarte toho istého hráča.

vzor dohody o striedavom štarte hráča  kliknúť

 MaK OblFZ Prievidza UPOZORŇUJE

 

  • Z tohto dôvodu odporúčame všetkým dotknutým FK, FO a TJ aby informovali svojich hráčov o nutnosti aktivovať si hráčske konto v ISSF na ktorejkoľvek matrike RFZ alebo ObFZ. Osobná účasť hráča pri aktivácii hráčskeho konta je nutná a taktiež je nutná osobná e-mailová adresa. U hráčov do 18 rokov pri aktivácii konta je nutná prítomnosť zákonného zástupcu.
 

Registračné obdobie

 

od 01.07. do 31.08.  kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia)

od 1. 7. do 30. 9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením)

od 1. 1. do 15. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia)

od 1. 1. do 30. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením)

  • Výklad pojmu „registračné obdobie bez obmedzenia": v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča bez súhlasu materského klubu podľa článku 18 ods. 11, t. j. nevyžaduje sa súhlas materského klubu, avšak materský klub má nárok na odstupné, ktoré je povinný uhradiť nový klub podľa článku 37, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú inak.

  • Výklad pojmu „registračné obdobie s obmedzením": v tomto období je  možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča len so súhlasom materského klubu a takýto transfer je platný do 30. 6. príslušného roka (t. j. vyžaduje sa súhlas nového klubu, hráča a materského klubu). Po uplynutí termínu (30. 6.) je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého prestupoval. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím uvedeného termínu (30. 6.) v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča.

  • Transfery zo zahraničia smerom do SFZ sa realizujú v registračných obdobiach bez obmedzenia.

  • Na základe často kladených otázok upozorňujem na mechanizmus vyplácania odstupného, článok 37, odsek 3, kedy sa prihliada vek hráča, ktorý dosiahne v sezóne počas ktorej prestupuje (nie podľa veku v čase ohlásenia transferu).

  • Odstupné podľa odseku 1 je nový klub povinný uhradiť materskému klubu najneskôr do 14 dní od doručenia riadnej faktúry. Materský klub vystaví faktúru podľa predchádzajúcej vety najskôr v deň schválenia prestupu príslušnou matrikou. Za uhradenú faktúru sa považuje pripísanie sumy na účet metérskemu klubu. Pokiaľ sa kluby nedohodnú inak, použijú sa fakturačné údaje v ISSF(alebo www.futbalnet.sk)

 

 

 Nový RaPP platná od 15.06.2016  kliknúť

 

Účinný od 06.07.2016

 

 Oznam pre klubových ISSF manažérov

 Zmeny termínov a časov jednotlivých stretnutí sa žiadajú výhradne elektronicky a to priamo na detaile stretnutia odohraného alebo plánovaného a nie cez elektronickú podateľňu (typ všeobecného podania na komisiu).  Táto nová forma je prioritná z toho dôvodu, že v prípade podania priamo cez detail stretnutia sú informované všetky zainteresované strany o tomto podaní.

Jedenásť krokov pri transfére amatéra

Čo robiť pri prestupoch amatérov

Jedenásť krokov pri transfére amatéra    kliknúť

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Akciová cena platí na aktuálne sakladové zásoby.

                 kliknúť na :    http://legeaservis.sk/akcie/set-tornado/

 

 

 

 

TMK OblFZ Prievidza

 
TMK podľa plánu práce pripravuje prípravný zraz kategórie dorast ročník 98 a mladší.
Názov akcie :Prípravný zraz Dorast ročník 98 a mladší
Miesto:    Futbalové ihrisko TJ Družstevník Nedožery-Brezany
Termín:   21.09.2016 (streda)
Kategória výberu:  Ročníky  1998 a mladší

Nominácia:

Adam ÁČ, Boris POLEVKA - MTJ Nitrianske Pravno, Juraj PEČEŇ - ŠK Čereňany, Martin POLÁK - TJ ŠK Liešťany,  Dalibor KRČ, Radoslav RENDEK - MTJ Pravenec,Filip TALÁŠEK, Erik MADAJ - FK Hajskala Ráztočno,Matúš KôSTKA, Roderik GATIAL, Peter KOVÁČ - OFK Slávia Chrenovec-Brusno, Milan STAŇO, Marek BLAHÁČ - TJ Baník Sebedražie, Ernest ŽIGMUND, Frederik KIRIPOLSKÝ - TJ Tatran Kamenec pod Vtáčnikom,Patrik MENDEL, Adam FÁBERA, Michal CEBO - OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom, Martin HOLLÝ, Samuel FITZEL - TJ Družstevník Opatovce nad Nitrou.

Realizačný tím:

Vedúci akcie: Patrik Mojžiš, Nováky - 0905 852 294

Tréneri: Anton Šimášek, Nováky - 0904 315 395, Róbert Šimurka, Opatovce nad Nitrou - 0905 423 926, Oldřich Bříza Prievidza - 0908 062 805. 

Program:

 do 16:00 hod. príchod na futbalové ihrisko Nedožery-Brezany, kontrola zdravotného stavu, osobné pohovory, príprava na zápas.

Prípravný zápas o 16:30 hod.  HI (hlavné ihrisko) 

TJ Družstevník Nedožery-Brezany - Výber OblFZ Prievidza

Vyhodnotenie: o 18:30 hod.

Upozornenie: 

zobrať si futbalové a hygienické potreby, nezabudnúť preukaz poistenca,

                         brankári priniesť si svoju výstroj.

                       

V prípade odôvodnenej neúčasti je potrebné o tom informovať trénera  p. Antona Šimáška - 0904 315 395 , Róberta Šimurku - 0905 423 926, Oldřicha Břízu - 0908 062 805.

V prípade neospravedlnenej neúčasti budú vyvodené disciplinárne dôsledky proti hráčovi a futbalovému klubu.

Cestovné bude preplatené podľa smerníc OblFZ Prievidza.

Za dovoz a odvoz hráča je zodpovedný materský klub v spolupráci s rodičmi.

Info ISSF  členovia:

Vážené dámy, vážení páni,

chceme Vám dať do pozornosti info, že k dnešnému dňu si každý používateľ dokáže meniť svoje osobné informácie ako adresu trvalého bydliska a tel.kontakt, ale aj to, či má byť Vaša fotografia verejná alebo nie, taktiež aj e-mail a zároveň aj heslo k svojmu účtu ľubovoľne sám, bez toho, aby bolo nutné kontaktovať hepldesk alebo príslušného sekretára zväzu. Vo Vašom záujme Vás prosíme taktiež, aby ste si aktualizovali Vaše osobné údaje, tel.kontakt a e-mail z toho dôvodu, aby akýkoľvek futbalový orgán v prípade potreby, nemal problém sa s Vami kontaktovať. Návod na zmenu nájdete v prílohe v grafickej podobe. Vpravo hore je potrebné kliknúť na „môj účet“ a v troch blokoch máte možnosť zmeny : osobných údajov (zaškrtnutie verejnej fotografie), emailu a hesla.  

INFO  ISSF  FK :

Sekretár OblFZ Prievidza oznamuje futbalovým klubom, aby si vo vlastnom záujme prekontrolovali správnosť fakturačných údajov v rámci ISSF – IČO, číslo účtu, alebo uzavretie dohody futbalového klubu v prípade, že SFZ fakturuje inému subjektu ako je futbalový klub – člen SFZ /obec, partner, sponzor/, aby tieto zmeny obratom nahlásili na sekretariát.

 

 

Aktuálne výsledky FUTBALNET

  

 

Sledujte aktuálne správy, štatistiky a výsledky z OblFZ Prievidza  na novom FUTBALNETE 

 

Oblastný futbalový zväz PRIEVIDZA

 

 

kliknúť 

 Ekonomická komisia OblFZ Prievidza

čísla účtov a IBAN

Tatra banka účet 2627848848/1100       

IBAN SK86 1100 0000 0026 2784 8848

 Slovenská sporiteľňa účet 0066511655/0900 

IBAN SK3709000000000066511655

 

Aktualizované formuláre ISSF pre trénerov,delegátov, rozhodcov a klubových manažérov na stránke SFZ

 

http://www.futbalsfz.sk/informacny-system-slovenskeho-futbalu/dokumenty.html
 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.