Aktuálna úradná správa

VV  č.4  08. 11. 2017

Uznesenie VV OblFZ číslo 4/2017/2018

 

 

zo zasadnutia VV OblFZ Prievidza konaného dňa 30. októbra 2017

v priestoroch OblFZ Prievidzi.

 

Pozvaní:          Jozef Mišák, Ing. Ján Martina, Ing. Eduard Kováčik, Ing. František

                         Bokor, Marian Mikula, Mgr. Patrik Mojžiš, Anton Laco, Peter Kozinka.

 

Prítomní:        Jozef Mišák, Ing. Eduard Kováčik, Marian Mikula, Anton Laco,

                        Mgr. Patrik Mojžiš, Ing. Ján Martina, Ing. František  Bokor, Peter         

                        Kozinka.

 

            Ospravedlnený:

 

 

 

VV OblFZ Prievidza na svojom zasadnutí dňa 30. októbra 2017

 

 

 1. Schválil :

 

 • Prípravu Volebnej konferencie OblFZ Prievidza azabezpečenie jej priebehu.
 • Predložený návrh programu Volebnej konferencie

           OblFZ PD, ktorá sa uskutoční 15.12.2017 v Novákoch a odporúča        

           delegátom Volebnej konferencie OblFZ PD predložený program Volebnej

           konferencie OblFZ PD  schváliť.

 • Predložený návrh Rokovacieho poriadku OblFZ PD a Volebného poriadku OblFZ PD a odporúča delegátom Volebnej konferencie OblFZ PD 15.12.2017 v Novákoch  schváliť.
 • Slávnostné zasadnutie členov VV aodborných komisii OblFZ Prievidza na deň 1.12.2017.

 

 

Najbližšie zasadnutie VV OblFZ Prievidza bude dňa 27.11.2017

 

ŠTK  č.16  16. 11. 2017

 

 • Úradná správa č.: 16 zo dňa 16. novembra 2017

 

 • U 68 : navrhuje DK potrestať FO Lehota pod Vtáčnikom- dorast pre opakované nedodržiavanie  RS bod 10, písm. b a Šport.-tech. Zásady bod 1 písm. f.( neuvedený HU, vedúci mužstva, zdravotník )

 

 • ŠTK bude akceptovať len tie návrhy ( dohody ) na zmenu termínu, hracieho času, alebo HP , ktoré budú podané pred vylosovaným termínom MFS v ISSF ,,Zápis stretnutia  - žiadosť o zmenu termínu/ hracej plochy a nie tie, ktoré budú podané cez ,, podanie na komisiu" 

 

Z M E N Y   S T R E T N U T Í :

 

 • VI. liga - MO muži
 • 12.kolo Nitrianske Rudno  -  Diviacka Nová Ves  25.11.2017  o 13 : 30 hod.   HP UT Nováky

 

                             Voči rozhodnutiam ŠTK sa možno odvolať do 15 dní. 

 

DK  č.16  16. 11. 2017

 

 • Úradná správa DK č. 16 zo dňa  16.11.2017
 • U205 Juraj  Sobota ,1131307,Div. N. Ves, 3 ss N od 16.11.2017,DP 45/1,2a
 • U206 Martin Vavro, 1185356, Nedožery-Brezany , 1 ss N od 16.11.2017,DP 45/1,2a
 • U207 Peter Sroka, 1201430, Liv. Opatovce, 1 ss N od 16.11.2017, DP 37/3
 • U208 DK trestá na návrh ŠTK TJ Lehota pod Vtčnikom pokutou 10€ za opakované porušenie RS bod 10, písm. b a ŠTN bod 1/f /neuvedený zdravotník, VM alebo HU v zápise dorastu/, DP64/1a, 4
 • U204 /opakovane/ DK nariaďuje v zmysle  DP čl. 16 odst.7 a čl.17 ods.8 výkon disciplinárneho opatrenia - pozastavenia výkonu funkcie člena realizačného tímu alebo funkcionára a pozastavenia výkonu športovej činnosti hráčov uloženého na určité časové obdobie /týž., mes. nepodm./, ktoré nie je dlhšie ako šesť mesiacov, prerušiť počas celej dĺžky zimnej súťažnej prestávky v jednotlivých súťažiach. UPOZORNENIE: DK upozorňuje všetky TJ a FK, že za evidenciu výkonu disciplinárneho opatrenia a následný štart hráča zodpovedá oddiel a samotný hráč.
 •  Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční vo štvrtok 23.11.2017 o 15,30 hod.  Odvolanie proti rozhodnutiam DK OblFZ Prievidza uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK OblFZ Prievidza lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia.

 

KR a DZ  č.17  16. 11. 2017

Ospravedlnení R a DZ

R sobota : Hudák, Adamkovič, Guľvaš

R sobota+nedeľa : Hrdý, Jurík, Majzlan B., Morávková, Pánis, Svitok, Zaťko T., Žiak S., Ďuriš, Drábik J., Duhinová, Chochula, Paulovič, Bolfa, Šugra

 

1) KR a DZ upozorňuje na včasné ospravedlnenie, a to najneskôr 14 dní pred majstrovským stretnutím výlučne SMS správou. R a DZ môžu svoje ospravedlnenia zasielať pánovi JOZEFOVI MIŠÁKOVI( 0904 291 151 ). 

 

V prípade neskorého ospravedlnenia KR a DZ príjme opatrenia v súlade so zásadami pre činnosť!!!

 

2) KR a DZ oznamuje všetkým R, že správcovia súťaží ISSF, ktorých v prípade potreby môžete kontaktovať sú :

    MO muži a MO dorast PD a PE/BN - p.Miroslav Páleník  0903 574 016

    I.tr.muži PD- p.Milan Plecho 0907 580 121

    I.tr.muži PE,BN- p.Milan Plecho 0907 580 121

    II. trieda PD,PE,BN - p.Mirka Obertová 0908 741 349

   III. trieda žiaci Sever, Juh, PE, BN - p.Miroslav Páleník  0903 574 016.

 

3) KR a DZ upozorňuje R a DZ že v kategórii dospelých je povolené striedať 5 hráčov, v kategórii dorastu je povolené striedať 6 hráčov a v kategórii žiakov je povolenéstriedať ľubovoľne ( "hokejovým spôsobom" ) v prerušenej hre.

 

4) KR a DZ oznamuje, že HRACIE DNI a UHČ sledujte v osobnom konte v ISSF a v obsadení rozhodcov a delegátov -  v prípade neprieznivého počasia, kolízie termínov, časov zápasov alebo iných chýb v ISSF kontaktujte príslušného obsadzovacieho referenta.

 

5) KR a DZ upozorňuje R, aby v zápise o stretnutí v časti záznam rozhodcu uvádzali  vždy vo všetkých stretnutiach ( žiaci, dorast aj muži ), či US použila alebo nepoužila vesty.

 

6) KR a DZ dôrazne upozorňuje delegované osoby na povinnosť podpisovania zápisu kapitánmi oboch mužstiev po stretnutí a dôslednú kontrolu všetkých náležitostí spojených so stretnutím!!!

 

7) KR a DZ upozorňuje R, že v prípade nedostavenia sa mužstva na stretnutie a   neuskutočnenia stretnutia, R v systéme ISSF uzatvára len nomináciu mužstva pripraveného na stretnutie a kontaktuje príslušného správcu súťaže.

 

8) KR a DZ upozorňuje R, že v prípade potreby otvorenia zápisu, je potrebné požiadať výhradne cez ,,detail zápasu" - ,,podania na komisie" - ,,komisia rozhodcov". 

 

9) KR a DZ upozorňuje všetky kluby, ktoré vyhotovujú neprerušovaný videozáznam zo svojích stretnutí, aby video zaznamenávali z jedného stabilného miesta na úrovni stredu hracej plochy. (viď rozpis súťaže oblfz Prievidza) 

 

10) KR a DZ upozorňuje R, že v jesennej časti súťažného ročníka 2017/2018 končí platnosť niektorých RP hráčov. Z toho dôvodu Vás žiada, aby ste zodpovedne kontrolovali ich platnosť pred stretnutím. V prípade ostaršenia hráča, dôkladne skontrolovať dátum platnosti, ostaršenie nesmie byť staršie ako jeden rok.

 

 

Nabližšie zasadnutie KR a DZ sa uskutoční v piatok 24.11.2017.

 

 

TMK  č.8  27. 10. 2017

 

Trénersko-metodická komisia

 

 • TMK OblFZ Prievidza pripomína klubom, že na základe Rozpisu súťaží OblFZ Prievidza, sú všetky družstvá povinné mať kvalifikovaného trénera. V termínoch 17.-19.11., 25.-26.11., 2.-3.12.2017 (záverečné skúšky) plánuje organizovať školenie trénerov futbalu I. kvalifikačného stupňa UEFA Grassroots C licencie. Prihlášky treba elektronicky, poštou, osobne doručiť na sekretariát OblFZ Prievidza (stiahnuť zo stránky), Uzávierka prihlášok je 10.11.2017. Trénerom bude pozvánka doručená e-mailom. Poplatok za školenie je 100 eur.
 • TMK OblFZ Prievidza plánuje 10.12.2017 organizovať seminár trénerov futbalu I. kvalifikačného stupňa na predĺženie UEFA Grassroots C licencie v rozsahu 8 hodín. Uskutoční sa v priestoroch OblFZ Prievidza. Uzávierka prihlášok je 4.12.2017.
 • TMK ZsFZ v spolupráci s TÚ SFZ organizuje v Nitre  9.12.2017 seminár trénerov futbalu na predĺženie UEFA B licencie v rozsahu 8 hodín. Bližšie informácie na www.trenerportal.sk.

 

KM  č.15  09. 11. 2017

 

Komisia mládeže

 

Úradná správa č. 15 zo dňa 09 november  2017

 

 • KM odporúča odohrať neodohrané stretnutia jeseň 2017 , žiakov a prípraviek, ešte v 11. mesiaci v prípade priaznivého počasia.

 

 •  Nominácia na tréningový zraz výberu OblFZ Prievidza ročník 2004 dňa 13.11.2017 (pondelok) so začiatkom o 16:30 hod. Zraz hráčov do 16:00 hod. v športovej hale Prievidza.

Nominovaní hráči:

 • Dávid Rexa, Miroslav Kristián Gatial, Igor Zbiňovec, Denis Bilik - Nedožery-Brezany, Adam Gašparovič, Damian Suchý - Veľké Uherce, Sebastián Pilip, Tomáš Kákoš, Radovan Gajdoš, Adam Pilát - Chynorany, Jakub Hudec - Lehota pod Vtáčnikom, Jozef Tipul, Vojtech Štefan - Pravenec, Tomáš Tkáč - Bošany, Roman Javorček  - Nitrianske Rudno, Július Jurík - Opatovce nad Nitrou.
 • Nezabudnúť priniesť REGISTRAČNÉ PREUKAZY.
 • Upozornenie:
 • Prineste si: Vhodnú obuv do haly (halovky), tréningovú výstroj (tričko, trenírky, štulpne) chrániče, uterák, hygienické potreby, šľapky, teplákovú alebo šuštiakovú súpravu. Brankári kompletnú výstroj.
 • V prípade choroby alebo z iných vážnych dôvodov neúčasti je potrebné zavolať trénerom p. Roman Šimko - 0903 958 392 a p. Peter Gubka - 0905 716 988.
 • V prípade neospravedlnenej neúčasti budú vyvodené disciplinárne dôsledky proti hráčovi a futbalovému klubu.
 • Cestovné bude preplatené podľa smernice OblFZ Prievidza.
 • Za dovoz a odvoz hráča je zodpovedný materský klub a v spolupráci s rodičmi.
 • Zmyslom prípravného zrazu je vybrať najtalentovanejších hráčov, ktorí budú reprezentovať OblFZ Prievidza na kvalifikačnom turnaji dňa 17.11.2017 v ŠH  Dubnica nad Váhom o postup do finále o pohár predsedu ZsFZ.

 

MaK  č.3  09. 03. 2017

 

 • Upozorňuje funkcionárov FK, FO a TJ na termíny zimného registračného obdobia.
 • od 1. 1. do 15. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia)
 • od 1. 1. do 30. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením)
 • STRIEDAVÝ ŠTART HRÁČA alebo HRÁČKY: Pri posledných úpravách v ISSF sa doplnila najnovšia funkcia - žiadosť o striedavý štart hráča /ukončenie striedavého štartu hráča/. Klubový manažér družstva, v ktorom by mal/a hráč/ka štartovať na striedavý štart zadáva žiadosť, hráč musí žiadosť potvrdiť a následne ISSF notifikuje klubového manažéra materského klubu. Po schválení všetkými stranami žiadosť dostáva na odsúhlasenie/zamietnutie tajomník príslušnej ŠTK. Tajomník ŠTK na základe SP SFZ čl. 28 a čl. 31 musí dbať na princípy a ustanovenia týchto článkov. Najzakladanejšími princípmi sú tie, aby išlo o súťaže rozdielnych úrovni a aby to bolo minimálne 7 dní pred začiatkom jesennej alebo jarnej časti súťaže a to tej, ktorá začína skôr. Taktiež je dôležitá informácia, že na „pozadí" sa tento striedavý štart správa ako matričný úkon, takže v prípade ukončenia striedavého štartu v medziobdobí hráč nemôže zaevidovať iný striedavý štart a ani iný transfer. Tak isto, ak má hráč zaevidovaný napríklad prestup s obmedzením, nemôže ísť v tom istom ročníku na striedavý štart a pod. v zmysle platných noriem SFZ. Nakoľko sú tieto striedavé štarty v kompetencii príslušného riadiaceho orgánu, podľa SP SFZ, tak schvaľovací proces musel byť presmerovaný na tajomníkov ŠTK. Ale keďže tieto striedavé štarty úzko súvisia s klasickými transfermi, je nutná kooperácia medzi matrikárom zväzu a tajomníkmi ŠTK. Vo všetkých prípadoch takýchto žiadostí je stanovený zovšeobecnený poplatok 5,00 €. V prípade, že žiadosť je v súlade s týmito článkami, tajomník ŠTK žiadosť schváli. Funkcionalita: v ISSF /elektronická podateľňa/ žiadosť o transfer hráča / typ žiadosti: striedavý štart, registračné číslo hráča, dátum začiatku, dátum ukončenia je vždy v posledný deň súťažného ročníka, výber družstva a výber súťaže v ktorej by mal/a hráč/ka štartovať.

 

Sekretár  č.5  02. 11. 2017

 

 • Sekretár
 • Žiadam zodpovedných funkcionárov aby venovali zvýšenú pozornosť vyčerpaniu finančných príspevkov prostredníctvom kreditného systému v e-shope, ako aj termín ich použitia, ktorý je najneskôr do 31.12.2017 ale ideálne je použitie do 01.12.2017 kvôli vianočným sviatkov a doručovaniu tovaru.
 • Nákup na kredit usmernenie:

Poprosím Vás aby ste si pred použitím eshopu pozorne prečítali návody nižšie, ktoré sme pre Vás pripravili , aby sme minimalizovali množstvom otázok sú to hlavne:

 • Registrácia osobného konta

 Taktiež dávame do pozornosti metodické usmernenie

 • Metodické usmernenie k nákupu za Kredit
 • Nákup za Kredit

Žiada funkcionárov FK, FO a TJ aby venovali pozornosť registrovaniu športových odborníkov v ISSF.
 • Lekár / Zdravotník, najčastejší problém, pod pojmom licencia rozumejte prosím akékoľvek zdravotné vzdelanie, ak máte doktora, ten má svoju licenciu (osobne číslo), ak máte nejakého zdravotníka, do Názov licencie uveďte "Diplom", "Zdravotný kurz", "Diplom", do čísla licencie uveďte samotné číslo, alebo mesiac a rok získania diplomu, ukončenia kurzu  podobne, Platnosť od je povinná, platnosť do NIE JE povinná. - Masér, presne ako Lekár / Zdravotník
 • Najdôležitejšie je aby osoba, ktorú chcete zaregistrovať ako športového odborníka to odsúhlasila na svojom emaily. Potom si ju pridáte do družstva a bude sa vám objavovať v zápisoch.

 

 • Upozorňuje funkcionárov na Registračný a prestupový poriadok čl. 37 ods.2.)
 • Odstupné podľa odseku 1 sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ. SFZ poukáže odplatu podľa predchádzajúcej vety na účet SFZ na základe faktúry, ktorú vystaví materský klub a doručí ju na adresu SFZ. Okrem zákonných náležitostí musí faktúra obsahovať číslo platobného predpisu vygenerovaného klubom ISSF pri položke odstupného.
 • ods.3.)
 • Materský klub je povinný doručiť faktúru podľa odseku 3 na SFZ do 90 dní odo dňa schválenia transferu príslušnou matrikou. Ak materský klub nedoručí faktúru na SFZ v stanovenej lehote alebo faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa odseku 3 , nárok na odstupné za amatéra má SFZ , ktorý tieto prostriedky použije v rámci výchovného fondu alebo na rozvoj mládežníckeho futbalu.

 

 

Obsadenie  č.16  16. 11. 2017

DOHRÁVKY MO POZNÁMKA VI. LIGA - MAJSTROVSTVÁ OBLASTI MUžI DOHRÁVANE VI. KOLO (25.11.2017) O 13.00 HOD. R AR1 AR2 DZ Kolačno ...čítať celú správu

 

Odvolacia komisia  č.7  08. 11. 2017

 

Odvolacia komisia OblFZ PD v zmysle Stanov ObFZ čl. 54 na svojom zasadnutí dňa 06. novembra 2017 prerokovala odvolanie FO TJ Družba Livinské Opatovce voči rozhodn utiu DK vydanom v US č. 13 zo dňa 26.10.2017 U169, U170 a U177 a rozhodla:

 

 • OdK potvrdzuje rozhodnutie DK v plnom rozsahu.
 • Stanovisko: DK postupovala správne v zmysle DP a RS. 
 • OdK konštatuje, že uložené tresty ako aj pokuta sú v dolnej hranici podľa DP a RS.

  

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.