Aktuálna úradná správa

VV  č.7  08. 01. 2018

 

Uznesenie VV OblFZ číslo 7/2017/2018

 

 

Zo zasadnutia VV OblFZ Prievidza konaného dňa 04. januára 2018

v budove SFZ v Prievidzi.

 

 • Pozvaní:               Anton Laco, Marian Mikula, Mgr. Patrik Mojžiš, Ing. Ján                                   Martina, Ing. Miloš Gašparovič, Jozef Mišák, Juraj Trgyňa,                                 Anton Zima, Ing. Juraj Kližan, Ing. Marek Grolmus.

 

 • Prítomní:             Anton Laco,  Mgr. Patrik Mojžiš, Ing. Ján Martina, Ing. Miloš                                Gašparovič, Jozef Mišák, Juraj Trgyňa, Anton Zima, Ing.                                Juraj Kližan, Ing. Marek Grolmus.

 

 •                 Ospravedlnený: Marian Mikula

 

VV OblFZ Prievidza na svojom zasadnutí dňa 04. januára 2018

 

 

 1. Schválil :
 • Program zasadnutia VV OblFZ Prievidza ako bol predložený.
 • Nezverejňovanie zápisnice zo zasadnutia VV OblFZ Prievidza na webovej stránke OblFZ Prievidza.
 • Návrh na kandidatúru na predsedu DK ZsFZ p. Miroslava Vlka.
 • Návrh na kandidatúru na delegáta na konferenciu SFZ za ZsFZ p. Miroslava Barinku.
 • Návrh na kandidatúru na predsedu ZsFZ p. Roberta Šuníka.
 1. Vzal na vedomie :
 • Prezentáciu kandidáta na predsedu ZsFZ p. Roberta Šuníka.
 • Vyhodnotenie volebnej konferencie OblFZ Prievidza konanej dňa 15.12.2017m v Novákoch.
 1. Vyhodnotil :
 • Diskusné príspevky, ktoré odzneli na volebnej konferencii OblFZ Prievidza konanej dňa 15.12.2017 v Novákoch.
 1. Vyhlásil :
 • Voľby predsedov odborných komisii OblFZ Prievidza na deň 16.01.2018.

 • Najbližšie zasadnutie VV OblFZ Prievidza bude dňa 16.01.2018.

 

ŠTK  č.18  30. 11. 2017

 

 • ŠTK ďakuje futbalovým klubom, futbalovým funkcionárom, hráčom, priaznivcom za spoluprácu a podporu počas roka 2017. Praje všetkým pokojné prežitie Vianočných sviatkov, veľa zdravia a súkromných aj športových úspechov v Novom roku 2018.

                             Voči rozhodnutiam ŠTK sa možno odvolať do 15 dní. 

 

DK  č.18  30. 11. 2017

 

 • Úradná správa č. 18 zo dňa 30.11.2017
 • U215 Rudolf Pánis, 1110311, Nitr. Sučany, 1 ss N od 30.11.2017, DP 37/5a
 • U216 Michal Hudec, 1123955, Skačany, 1 ss N od 30.11.2017, DP 37/5a
 • U204 /opakovane/ DK nariaďuje v zmysle  DP čl. 16 odst.7 a čl.17 ods.8 výkon disciplinárneho opatrenia - pozastavenia výkonu funkcie člena realizačného tímu alebo funkcionára a pozastavenia výkonu športovej činnosti hráčov uloženého na určité časové obdobie /týž., mes. nepodm./, ktoré nie je dlhšie ako šesť mesiacov, prerušiť počas celej dĺžky zimnej súťažnej prestávky v jednotlivých súťažiach. UPOZORNENIE: DK upozorňuje všetky TJ a FK, že za evidenciu výkonu disciplinárneho opatrenia a následný štart hráča zodpovedá oddiel a samotný hráč.
 • Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční vo štvrtok 08.03.2018 o 15,30 hod.  Odvolanie proti rozhodnutiam DK OblFZ Prievidza uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK OblFZ Prievidza lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia.

 

KR a DZ  č.19  01. 12. 2017

1) KR a DZ oznamuje, že začiatok jarnej časti sezóny 2017/2018 je 11.03.2018.

 

2) KR a DZ oznamuje predbežný termín zimného semináru R a DZ, ktorý sa  bude konať v mesiaci február 2018 / nedeľa/  (presný termin bude uvedený  v najbližšiej úradnej správe) v Novákoch - program  semináru bude zaslaný poštou. Zároveň  žiada všetkých R a DZ o zodpovednú teoretickú prípravu (Pravidlá futbalu, Súťažný poriadok, Rozpis súťaže).  

 

3) KR a DZ úprimne ĎAKUJE všetkým rozhodcom a delegátom za aktívnu činnosť v roku 2017 a praje príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia, šťastia, lásky, spokojnosti, pracovných a športových úspechov v novom roku 2018.                

 

Nabližšie zasadnutie KR a DZ sa uskutoční v piatok 23.01.2018.

 

TMK  č.8  27. 10. 2017

 

Trénersko-metodická komisia

 

 • TMK OblFZ Prievidza pripomína klubom, že na základe Rozpisu súťaží OblFZ Prievidza, sú všetky družstvá povinné mať kvalifikovaného trénera. V termínoch 17.-19.11., 25.-26.11., 2.-3.12.2017 (záverečné skúšky) plánuje organizovať školenie trénerov futbalu I. kvalifikačného stupňa UEFA Grassroots C licencie. Prihlášky treba elektronicky, poštou, osobne doručiť na sekretariát OblFZ Prievidza (stiahnuť zo stránky), Uzávierka prihlášok je 10.11.2017. Trénerom bude pozvánka doručená e-mailom. Poplatok za školenie je 100 eur.
 • TMK OblFZ Prievidza plánuje 10.12.2017 organizovať seminár trénerov futbalu I. kvalifikačného stupňa na predĺženie UEFA Grassroots C licencie v rozsahu 8 hodín. Uskutoční sa v priestoroch OblFZ Prievidza. Uzávierka prihlášok je 4.12.2017.
 • TMK ZsFZ v spolupráci s TÚ SFZ organizuje v Nitre  9.12.2017 seminár trénerov futbalu na predĺženie UEFA B licencie v rozsahu 8 hodín. Bližšie informácie na www.trenerportal.sk.

 

KM  č.15  09. 11. 2017

 

Komisia mládeže

 

Úradná správa č. 15 zo dňa 09 november  2017

 

 • KM odporúča odohrať neodohrané stretnutia jeseň 2017 , žiakov a prípraviek, ešte v 11. mesiaci v prípade priaznivého počasia.

 

 •  Nominácia na tréningový zraz výberu OblFZ Prievidza ročník 2004 dňa 13.11.2017 (pondelok) so začiatkom o 16:30 hod. Zraz hráčov do 16:00 hod. v športovej hale Prievidza.

Nominovaní hráči:

 • Dávid Rexa, Miroslav Kristián Gatial, Igor Zbiňovec, Denis Bilik - Nedožery-Brezany, Adam Gašparovič, Damian Suchý - Veľké Uherce, Sebastián Pilip, Tomáš Kákoš, Radovan Gajdoš, Adam Pilát - Chynorany, Jakub Hudec - Lehota pod Vtáčnikom, Jozef Tipul, Vojtech Štefan - Pravenec, Tomáš Tkáč - Bošany, Roman Javorček  - Nitrianske Rudno, Július Jurík - Opatovce nad Nitrou.
 • Nezabudnúť priniesť REGISTRAČNÉ PREUKAZY.
 • Upozornenie:
 • Prineste si: Vhodnú obuv do haly (halovky), tréningovú výstroj (tričko, trenírky, štulpne) chrániče, uterák, hygienické potreby, šľapky, teplákovú alebo šuštiakovú súpravu. Brankári kompletnú výstroj.
 • V prípade choroby alebo z iných vážnych dôvodov neúčasti je potrebné zavolať trénerom p. Roman Šimko - 0903 958 392 a p. Peter Gubka - 0905 716 988.
 • V prípade neospravedlnenej neúčasti budú vyvodené disciplinárne dôsledky proti hráčovi a futbalovému klubu.
 • Cestovné bude preplatené podľa smernice OblFZ Prievidza.
 • Za dovoz a odvoz hráča je zodpovedný materský klub a v spolupráci s rodičmi.
 • Zmyslom prípravného zrazu je vybrať najtalentovanejších hráčov, ktorí budú reprezentovať OblFZ Prievidza na kvalifikačnom turnaji dňa 17.11.2017 v ŠH  Dubnica nad Váhom o postup do finále o pohár predsedu ZsFZ.

 

MaK  č.3  09. 03. 2017

 

 • Upozorňuje funkcionárov FK, FO a TJ na termíny zimného registračného obdobia.
 • od 1. 1. do 15. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia)
 • od 1. 1. do 30. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením)
 • STRIEDAVÝ ŠTART HRÁČA alebo HRÁČKY: Pri posledných úpravách v ISSF sa doplnila najnovšia funkcia - žiadosť o striedavý štart hráča /ukončenie striedavého štartu hráča/. Klubový manažér družstva, v ktorom by mal/a hráč/ka štartovať na striedavý štart zadáva žiadosť, hráč musí žiadosť potvrdiť a následne ISSF notifikuje klubového manažéra materského klubu. Po schválení všetkými stranami žiadosť dostáva na odsúhlasenie/zamietnutie tajomník príslušnej ŠTK. Tajomník ŠTK na základe SP SFZ čl. 28 a čl. 31 musí dbať na princípy a ustanovenia týchto článkov. Najzakladanejšími princípmi sú tie, aby išlo o súťaže rozdielnych úrovni a aby to bolo minimálne 7 dní pred začiatkom jesennej alebo jarnej časti súťaže a to tej, ktorá začína skôr. Taktiež je dôležitá informácia, že na „pozadí" sa tento striedavý štart správa ako matričný úkon, takže v prípade ukončenia striedavého štartu v medziobdobí hráč nemôže zaevidovať iný striedavý štart a ani iný transfer. Tak isto, ak má hráč zaevidovaný napríklad prestup s obmedzením, nemôže ísť v tom istom ročníku na striedavý štart a pod. v zmysle platných noriem SFZ. Nakoľko sú tieto striedavé štarty v kompetencii príslušného riadiaceho orgánu, podľa SP SFZ, tak schvaľovací proces musel byť presmerovaný na tajomníkov ŠTK. Ale keďže tieto striedavé štarty úzko súvisia s klasickými transfermi, je nutná kooperácia medzi matrikárom zväzu a tajomníkmi ŠTK. Vo všetkých prípadoch takýchto žiadostí je stanovený zovšeobecnený poplatok 5,00 €. V prípade, že žiadosť je v súlade s týmito článkami, tajomník ŠTK žiadosť schváli. Funkcionalita: v ISSF /elektronická podateľňa/ žiadosť o transfer hráča / typ žiadosti: striedavý štart, registračné číslo hráča, dátum začiatku, dátum ukončenia je vždy v posledný deň súťažného ročníka, výber družstva a výber súťaže v ktorej by mal/a hráč/ka štartovať.

 

Sekretár  č.6  01. 12. 2017

 

 • Upozorňuje funkcionárov FK, FO a TJ, že im emailom boli zaslané materiály na Volebnú konferenciu aby si ich preštudovali a požadované vyplnené tlačivá Návratka a v prípade návrhu kandidáta na volenú funkciu doručili na sekretariát v stanovenej lehote.
 • Žiada funkcionárov aby zabezpečili účasť zástupcu FK, FO a TJ na Volebnej konferencii OblFZ Prievidza dňa 15.12.2017 v KC (Dom kultúry) Nováky.

 

Obsadenie  č.16  24. 11. 2017

DOHRÁVKY MO POZNÁMKA VI. LIGA - MAJSTROVSTVÁ OBLASTI MUžI DOHRÁVANE VI. KOLO (25.11.2017) O 13.00 HOD. R AR1 AR2 DZ Kolačno ...čítať celú správu

 

Odvolacia komisia  č.7  08. 11. 2017

 

Odvolacia komisia OblFZ PD v zmysle Stanov ObFZ čl. 54 na svojom zasadnutí dňa 06. novembra 2017 prerokovala odvolanie FO TJ Družba Livinské Opatovce voči rozhodn utiu DK vydanom v US č. 13 zo dňa 26.10.2017 U169, U170 a U177 a rozhodla:

 

 • OdK potvrdzuje rozhodnutie DK v plnom rozsahu.
 • Stanovisko: DK postupovala správne v zmysle DP a RS. 
 • OdK konštatuje, že uložené tresty ako aj pokuta sú v dolnej hranici podľa DP a RS.

  

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.