Aktuálna úradná správa

VV  č.1  17. 07. 2024

 

KOMUNIKÉ zo zasadnutia Výkonného výboru ObFZ Prievidza zo dňa 01.07.2024

 

 

 

 

 

DK zasadala dňa 20.06.2024 o 16,00 hod. a prijala tieto uznesenia:

 

 

U384 Matúš Kalina (1258825) OFK Bošany, 1 s.s.N. od 20.06.2024, DP 37/5a

 

U385 Martin Smidka  (1259727)  MFK  Baník  Handlová, 1 s.s.N. od 20.06.2024, DP 37/5a

 

U386 Kristián Gros  (1286074)  MTJ  Nitrianske  Pravno, 1 s.s.N. od 20.06.2024, DP 37/5b

 

U387 Lukáš Halmo (1188868) OFK Klátova Nová Ves, 2 týž.N. pozastavenie výkonu športu a funkcie od 20.06.2024, DP 48/1c,2b; 36/1b

 

U388 Matej Podhorský (1258535) FK  Horné Ozorovce, 1 s.s.N. od 20.06.2024, DP 37/5a

 

U389 Martin Krivý (1217006) OŠK Pečeňany, 1 s.s.N. od 20.06.2024, DP 37/5a

 

U390 Slavomír Turek  (1201236) TJ  Sokol Pravotice, 1 s.s.N. od 20.06.2024, DP 37/5a  

 

U391 Roman Dzian (1290606) TJ Iskra Radobica, 1 s.s.N. od 20.06.2024, DP 37/5a

 

U392 Viliam Ilko (1330158) tréner - TJ Družstevník Horná  Nitra – Nedožery Brezany, 2 týž.N. pozastavenie výkonu funkcie od 20.06.2024, DP 48/1c,2b; 36/1b

 

U393 Vladimír Bučko (1020074) bezp. manažér  - ŠK Podhoran Krásna Ves, 2 týž.N. pozastavenie výkonu športu a funkcie od 20.06.2024, DP 48/1c,2b; 36/1b

 

U394 V zmysle DP čl. 16 ods. 7 a čl. 17 ods. 8, DK prerušuje výkon disciplinárneho opatrenia- pozastavenia výkonu funkcie funkcionára a športovej činnosti hráčov uloženého na určité časové obdobie /týž., mes. nepodm. /, ktoré nie je dlhšie ako šesť mesiacov, počas celej dĺžky letnej prestávky  príslušnej súťaže. UPOZORNENIE: Upozorňujeme všetky TJ a FK, že ISSF prerušenie výkonu disciplinárneho opatrenia - pozastavenia výkonu funkcie a športovej činnosti nezohľadňuje /neprerušuje/, preto tento treba sledovať t.j. za evidenciu výkonu disciplinárneho opatrenia a následné uvedenie v Zápise o stretnutí, poprípade neoprávnený štart hráča zodpovedá oddiel.

 

U 395 DK oznamuje klubom, že hráč ktorý v poslednom kole súťažného ročníka 2023/2024 príslušnej súťaže bol napomínaný 5,9,12,15 ŽK môže po udelení trestu podľa DP čl.37 ods. 7 do začiatku nového súťažného ročníka písomne prostredníctvom podania v ISSF - Disciplinárna komisia požiadať o určenie pokuty namiesto pozastavenia výkonu športovej činnosti v novom súťažnom ročníku 2024/2025. Po podaní bude pokuta vygenerovaná k úhrade prostredníctvom faktúry a zastavenie výkonu športovej činnosti sa zruší. Hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka príslušnej súťaže nastúpiť. Stanovené finančné pokuty sú nasledovné: Dospelí: 30 € Dorast: 15 € Žiaci: 5 €

 

 

 

 

            Najbližšie plánované zasadnutie DK sa u  skutoční vo štvrtok 01.08.2024. Odvolanie proti rozhodnutiu DK ObFZ Prievidza uverejnenému v tejto Úradnej správe sa podáva na DK ObFZ Prievidza lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia DK (DP čl. 84/1,2)

 

 

V Prievidzi dňa 20.06.2024    

                                                              

  Pavol Košík predseda DK ObFZ Prievidza

 

 

 

KR a DZ  č.1  09. 07. 2024

1)KR a DZ  oznamuje posledný náhradný termín fyzických previerok, ktoré sa budú konať 26.07.2024 v piatok o 17:00 na štadióne ZŠ Sama Chalupku v Prievidzi.

Limity pre fyzické previerky: 

                         MO: R do 35r.  - 2200m   AR do 35r. 2000m 

                                R do 50r.  - 2000m   AR do 50r. 1800m 

                                R nad 50r. -1800m   AR nad 50r. 1600m

    - rozhodcovia nad 60r. sa fyzických previerok nemusia zúčastniť, v tomto prípade budú delegovaní len ako AR na stretnutia okrem MO. Fyzické prievierky sa konajú na vlastnú zodpovednosť (nie je potrebné potvrdenie od lekára).KR a DZ žiada všetkých R o dôslednú fyzickú prípravu.

 

2. KR a DZ pripomína, že každý R a D je povinný si vygenerovať a zaplatiť faktúru za členské  (v časti "Moje členské poplatky") a skontrolovať platnosť registračného preukazu,  pretože jeho účet v ISSF bude neaktívny.

 

3. KR a DZ oznamuje všetkým R a D, že začiatok nového súťažného ročníka       2024/2025 je stanovený na  termín 03.-04.08. 2024.  

 

 

 

TMK  č.4  14. 06. 2024

 

Oznam 

 

 

Seminár trénerov UEFA C/B licencie 19.08.2024 - Zlaté Moravce

 

kliknúť

 

KM  č.3  04. 11. 2022

 

 

Úradnú správu KMaŠF ObFZ Prievidza číslo 2. zo dňa 03.11.2022 nájdete  TU

 

MaK  č.1  04. 01. 2023

 

 Úradnú správu MaK ObFZ Prievidza nájdete  TU

 

Sekretár  č.3  10. 07. 2020

 

Oznamuje termín konania Riadnej Konferencie OblFZ Prievidza spojenej s Aktívom ŠTK dňa 17.07.2020 so začiatkom o 16:00 hod. v Dome kultúry v Novákoch.

 

Usmernenie k Riadnej Konferencii:

Konferencie sa môže zúčastniť len jeden štatutár FK, FO a TJ OblFZ Prievidza, ktorý musí mať povinne rúško a preukáže sa dokladom totožnosti. Žiadam funkcionárov FK, FO a TJ aby zabezpečili účasť štatutára alebo náhradníka na konferencii nakoľko sa budú odovzdávať 4 kusy lôpt Adidas pre FK, FO a TJ, ktoré prihlásili do súťažného ročníka 2020/2021 mužstvo dospelých. V prípade neúčasti zástupcu FK, FO a TJ stráca FK, FO a TJ benefit 4 kusov lôpt.

Materiály ku Konferencii Vám boli zaslané na emaily.

Právo zúčastniť sa Riadnej konferencie majú nasledovné FK, FO a TJ:

Okres Prievidza:

Bojnice, Bystričany, Cigeľ, Čereňany, Diviaky nad Nitricou, Diviacka Nová Ves, Dolné Vestenice, Handlová, Chrenovec-Brusno, Kamenec pod Vtáčnikom, Kanianka, Kľačno, Koš, Lazany, Lehota pod Vtáčnikom, Liešťany, Malinová, Malá Čausa, Nedožery-Brezany, Nitrica, Nitrianske Pravno, Nitrianske Rudno, Nitrianske Sučany, Nováky, Opatovce nad Nitrou, Oslany, Poruba, Pravenec, Prievidza, Radobica, Ráztočno, Rudnianska Lehota, Sebedražie, Tužina, Valaská Belá, Veľká Lehôtka, Zemianske Kostoľany v počte 37.

 

Okres Partizánske:

Bošany, Brodzany, Chynorany, Klátova Nová Ves, Kolačno, Krásno, Malé Bielice, Malé Kršteňany-Cukríkovo, Nadlice, Návojovce, Nedanovce, Ostratice, Partizánske, Skačany, Šimonovany-PE, Veľké Kršteňany, Veľké Bielice, Veľký Klíž, Žabokreky nad Nitrou v počte 20.

 

Okres Bánovce nad Bebravou:

Bánovce nad Bebravou, Biskupice, Brezolupy, Dežerice, Dolné Naštice, Dvorec, Haláčovce-Otrhánky, Krásna Ves, Malá Hradná, Miezgovce, Pečeňany, Podlužany, Naše Podhorie, Prusy, Pravotice, Rybany, Šišov, Uhrovec, Veľké Držkovce, Zlatníky, Veľké Hoste, Horné Ozorovce, Žitná-Radiša v počte 23.

 

PROGRAM

 

1.                  Otvorenie a vyhlásenie o tom, že riadna konferencia bola zvolaná v súlade so stanovami OblFZ Prievidza

2.                  Schválenie  programu

3.            Menovanie skrutátorov, overovateľov zápisnice a schválenie pracovných  komisii

4.           Správa mandátovej komisie

5.           Ocenenie zaslúžilých funkcionárov FK, FO, TJ a OblFZ Prievidza

6.           Správa predsedu OblFZ Prievidza o činnosti OblFZ Prievidza od ostatnej konferencie

7.           Správa o hospodárení OblFZ Prievidza k 31.05.2020

8.           Správa Revíznej komisie prednesená kontrolórom OblFZ Prievidza

9.            Schválenie Stanov ObFZ Prievidza

10.         Diskusia

11.         Informácia o prijatých uzneseniach z riadnej konferencie OblFZ Prievidza

12.         Záver

 

Po skončení riadnej konferencie OblFZ Prievidza sa uskutoční Aktív ŠTK OblFZ Prievidza spojený s vylosovaním futbalového ročníka 2020/2021.

 

PROGRAM Aktívu

 

1.                  Otvorenie

2.                  Zmeny v Rozpise súťaží pre futbalový ročník 2020/2021

3.                  Organizačná príprava ročníka 2020/2021 a vylosovanie súťaží ( žiaci, muži, dorast)

4.                  Diskusia

5.                  Záver Aktívu a jeho ukončenie

 

 

V Prievidzi dňa 10.07. 2020

 

Ján Baláž sekretár OblFZ Prievidza

 

Obsadenie  č.30  14. 06. 2024

Obsadenie R a DZ č.30 Poznámka VII. Liga XXX. kolo (16.06. 2024) o 17:00 hod. R AR1 AR2 15.06.2024 10.30 MFK Baník Handlová - TJ Baník Sebedražie P&AACUT...čítať celú správu

 

Odvolacia komisia  č.2  15. 06. 2023

 

Rozhodnutie Odvolacej komisie
 

Odvolacia komisia ObFZ Prievidza na svojom zasadnutí dňa 15.06.2023 sa zaoberala odvolaním TJ Opatovce nad Nitrou voči rozhodnutiu DK - U381.

 

Na základe predloženej dokumentácie (18 príloh).

 

Rozhodnutie: ODVOLANIE ZAMIETA

 

Odôvodnenie:


Rozhodnutie DK ObFZ Prievidza bolo vydané v súlade s DP SFZ (na základe DP 48/1c,2b, - 2 týždne až 4 mesiace, teda 3 týždne sú v súlade s týmto bodom DP).

 

Milan Kútny predseda Odvolacej komisie ObFZ Prievidza.

 

  

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.