Aktuálna úradná správa

VV  č.8  29. 05. 2020

Uznesenie VV OblFZ číslo 8/2019/2020

 

Zo zasadnutia VV OblFZ Prievidza konaného dňa 25. mája 2020

v budove SFZ v Prievidzi.

 

Pozvaní: Anton Laco, Marian Mikula, Ing. Ján Martina, Mgr. Patrik Mojžiš, Ing. Miloš Gašparovič, Jozef Mišák, Juraj Trgyňa, Anton Zima,

Ing. Juraj Kližan, Ing. Marek Grolmus.

 

Prítomní: Anton Laco, Marian Mikula, Ing. Ján Martina, Mgr. Patrik Mojžiš, Ing. Miloš Gašparovič, Jozef Mišák, Juraj Trgyňa, Anton Zima,

Ing. Juraj Kližan, Ing. Marek Grolmus.

Ospravedlnený:              

 

VV OblFZ Prievidza na svojom zasadnutí dňa 25. mája 2020.

 

 1. Vzal na vedomie :
 • Splnenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia VV OblFZ Prievidza.
 • Správu o doručenej pošte od posledného zasadnutia VV OblFZ Prievidza.
 • Správu predsedu o dianí na ZsFZ aSFZ.
 • Správy predsedov odborných komisii.
 • Predložený návrh termínovej listiny súťažného ročníka 2020/2021.
 1. Schválil :
 • Program zasadnutia VV OblFZ Prievidza.
 • Účtovnú závierku za rok 2019.
 • Návrh zmeny stanov ObFZ Prievidza.
 • Výšku štartovných vkladov FK, FO a TJ a výšku náhrad delegovaným osobám pre súťažný ročník 2020/2021.
 • Termín (17.07.2020) konania Riadnej konferencie spojenej s Aktívu ŠTK a organizačné a technické zabezpečenie.
 • Návrh na udelenie bronzového odznaku SFZ Jánovi Balážovi pri príležitosti životného jubilea.
 1. Zaoberal sa :
 • Informáciou predsedu o pracovnom stretnutí s FK hrajúcimi v súťažiach ZsFZ.

 

 

Najbližšie zasadnutie VV OblFZ Prievidza bude podľa plánu zasadnutí dňa 22.06.2020.

 

Zapísal Ján Baláž sekretár OblFZ Prievidza.

 

 

ŠTK  č.21  20. 03. 2020

 

 

Úradná správa č.: 21 zo dňa  19. marca 2020

 

 

            Pre koronavírus sa odkladajú ďalšie kolá!

 

Oblastný futbalový zväz Prievidza plne rešpektuje všetky nové opatrenia prijaté štátnymi orgánmi a inštitúciami a bude sa nimi riadiť. Vyzývame Vás všetkých, aby ste sa v tomto čase čo možno najviac zdržiavali vo svojich domovoch a nenavštevovali verejné priestory.

Z dôvodu novoprijatých opatrení štátnymi orgánmi Športovo technická komisia OblFZ Prievidza odkladá na neurčito všetky plánované stretnutia od termínu 23. 3. 2020 až do odvolania. Týmto predlžujeme termín odloženia zápasov, o ktorých sme informovali v mimoriadnej správe 10. 3. 2020.

ŠTK OblFZ Prievidza stanoví náhradný termín dohrávok podľa vývoja celkovej situácie, v súvislosti s bojom proti ochoreniu koronavírus v náväznosti na prijaté opatrenia zo strany štátnych orgánov. O svojich rozhodnutiach budeme okamžite informovať prostredníctvom webovej stránky

 

V Prievidzi dňa 19.03.2020 

Marian MIKULA

Predseda ŠTK OblFZ Prievidza

 

 

DK  č.18  13. 03. 2020

 

 

Úradná správa DK č.: 18 zo dňa 12.03.2020

 

Na základe podaní v ISSF DK plánovane zasadala dňa 12.03.2020 s využitím elektronickej komunikácie v zmysle DP 86/2,3 a prijala tieto uznesenia:

U 239 Dávid Maruniak, 1259724, Handlová, 1 týž. P do 30.6.2020,DP 41/1,2,3

U 240 DK berie na vedomie podanie TJ Slovan Oslany. Po preverení podnetu DK konštatuje, že hráč Dušan Jakubis, 1050029, v období od 10.10.2019 do 13.11.2019 t.j. 5 týždňov v MFS / 13.10. - TJ Družstevník Diviacka Nová Ves, 19.10. - FK Veľké Bielice, 27.10. - Opatovce nad Nitrou, 02.11. - OŠK Chynorany, 09.11. - OFK Nedanovce  / nevykonával športovú činnosť - počas tejto doby nenastúpil na žiadne súťažné stretnutie. V zmysle DP 35a/6 DK túto disciplinárnu sankciu dňom 14.11.2019 považuje za vykonanú a hráč v MFS VI.liga MO PD, 16.kolo dňa 07.03.2020  TJ Družstevník Kolačno : TJ Slovan Oslany z tohto dôvodu štartoval oprávnene. Podrobnejšie stanovisko k podaniu bude TJ Slovan Oslany zaslané el. poštou.

U 233 /opakovane/ DK nariaďuje v zmysle  DP čl. 16 odst.7 a čl.17 ods.8 výkon disciplinárneho opatrenia udeleného počas jesennej časti súťažného ročníka - pozastavenia výkonu funkcie člena realizačného tímu alebo funkcionára a pozastavenia výkonu športovej činnosti hráčov uloženého na určité časové obdobie /týž., mes. nepodm./, ktoré nie je dlhšie ako šesť mesiacov, prerušiť počas celej dĺžky zimnej súťažnej prestávky v jednotlivých súťažiach.

UPOZORNENIE: DK upozorňuje všetky TJ a FK, že za evidenciu výkonu disciplinárneho opatrenia a následný štart hráča zodpovedá oddiel a samotný hráč.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční vo štvrtok 19.03.2020 o 16,00 hod. Odvolanie proti rozhodnutiu DK OblFZ Prievidza uverejnenému v tejto Úradnej správe sa podáva na DK OblFZ Prievidza lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia DK (DP čl. 84/1,2).

 

V Prievidzi dňa 12.03.2020.                                                   Pavol Košík

predseda DK OblFZ Prievidza

 

KR a DZ  č.23  20. 03. 2020

 

 

1) KR a DZ informuje, že z dôvodu novoprijatých opatrení štátnymi orgánmi Športovo technická komisia OblFZ Prievidza odkladá na neurčito všetky plánované stretnutia od termínu 23. 3. 2020 až do odvolania.  

 

TMK  č.6  14. 11. 2019

 

 

Seminár trénerov OblFZ Prievidza

 

14.12.2019, Prievidza

 

Organizátor:                           TMK OblFZ Prievidza so súhlasom TÚ

                                                  SFZ - Vzdelávanie trénerov

Termín:                                   14.12.2019, sobota

Začiatok seminára:                 10:00 hod.

Miesto:                                   OblFZ Prievidza, zasadačka

Pre trénerov:                           Prioritne pre trénerov UEFA B a UEFA

                                                  Grassroots C licencie

Rozsah seminára:                   5 hodín

Potvrdenie:                             Účasť sa eviduje v ISSF - „Konto trénera"

Účastnícky poplatok:              20,- Eur

                                               Účastnícky poplatok sa bude hradiť na mieste pri

                                                registrácií.

Prihláška:                                Len elektronickou formou do 11.12.2019

                                                  na e-mail:  oblfzpd@stonline.sk

 

Prihlášku nájdete na stránke: oblfzprievidza.sk  v sekcii TMK

 

 

 

PROGRAM SEMINÁRA

 

 

  9:30 - 10:00              Úvodná prezencia účastníkov

10:00 - 10:15              Otvorenie seminára

10:15 - 11:00              Aktuálne zmeny v pravidlách futbalu - teória

                                    (Miloš Gašparovič, rozhodca III. ligy západ)

 

11:15 - 12:45              Využitie prihrávkových cvičení v tréningovom procese - teória, video

                                    (Patrik MOJŽIŠ, predseda TMK OblFZ Prievidza, MŠK Žilina U14)

 

12:45 - 13:15              Občerstvenie a prestávka

13:15 - 14:45               Individualizácia v tréningového procese vo výkonnostnom futbale -   

                                        teória, video                               

                                    (Norbert Guľa, MŠK Žilina U19)

 

14:45                            Ukončenie seminára

                                        Záverečná prezencia účastníkov

 

Oznam

 

Technický úsek SFZ a TMK OblFZ Prievidza pripravuje školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v termíne január a február 2020.

Podmienkou otvorenia školenie je minimálny počet 16 osôb a maximálny počet osôb 24.

 

Prihláška na školenie  TU     vypísanú prihlášku pošlite na email oblfzpd@stonline.sk

 

Uzávierka prihlášok je 30.11.2019

 

 

 

KM  č.15  13. 03. 2020

 

Úradná správa KM č. 15 zo dňa 12. 03. 2020

U - 15 - I. tr. PD žiaci Sever

TJ Partizán Cigeľ svoje domáce stretnutia jar 2020 odohrajú v nedeľu ÚHČ žiakov.

U - 241 - prípravka Mix „A"

10. kolo Chynorany - Kolačno dňa 05. 04. 2020 o 11:00 hod.

U - 242 - IV. Liga - U - 15 - III. trieda PD - Sever

15. kolo Handlová - Koš dňa 19. 04. 2020 o 10:00 hod.

U - 243 - IV. Liga - U - 15 - III. trieda PD - Sever

20. kolo Handlová - Nedožery - Brezany dňa 21. 05. 2020 o 16:30 hod.

U - 244 - IV. Liga - U - 15 - III. trieda PD - Sever

17. kolo Nitrianske Pravno - Handlová dňa 07. 05. 2020 o 16:30 hod.

U - 245 - IV. Liga - U - 13 Mladší žiaci

14. kolo Prievidza - Sebedražie dňa 28. 04. 2020 o 16:30 hod.

U - 246 - IV. Liga - U - 13 Mladší žiaci

15. kolo Sebedražie - Handlová dňa 08. 05. 2020 o 10:00 hod.

U - 247 - Schválenie HP s podmienkou

KM súhlasí s HP pre FC Baník Prievidza U - 13 Mladší žiaci na HP v Lazanoch za podmienky, že doložia súhlas Lazian o zapožičaný HP pre TJ Baník Prievidza U - 13 Mladší žiaci na KM do 04. 04. 2020.

KM oznamuje, že z dôvodu koronavírusu sa neuskutočni turnaj žiakov U - 15 pre okres PE, ktorý bol naplánovaný v mesiaci marec.

 

V Prievidzi dňa 12.03.2020

 

Tajomník KM Jozef Kučera

 

MaK  č.1  16. 08. 2019

 

Elektronické registračné preukazy.

Matrika OblFZ Prievidza upozorňuje FK, FO as TJ, že od nového súťažného ročníka platia elektronické registračné preukazy (ERP). Platnosť elektronických registračných preukazov sú 2 roky s aktuálnou fotografiou. Schválenie žiadosti o vydanie ERP je bez poplatku.

Matrika žiada FK, FO a TJ aby pre hráčov, ktorí nie sú identifikovateľný podľa fotografie v ISSF si vyžiadali ERP, nakoľko aktuálne fotografie hráčov slúžia pre konfrontáciu hráčov na Zápasových súpiskách !!!

Matrika schvaľuje len žiadosti o ERP s aktuálnou fotografiou !!!

 

Sekretár  č.11  20. 03. 2020

 

 

Do odvolania ruší stránkové hodiny na sekretariáte OblFZ Prievidza a zasadnutia odborných komisií OblFZ Prievidza. V prípade potreby kontaktujte sekretára a predsedov odborných komisií telefonicky.

 

Vzhľadom na pokračujúce prísnejšie opatrenia vo vzťahu ku koronavírusu, vedenie SFZ rozhodlo o pokračovaní práce z domu do 27.3.2020 (vrátane).

Zároveň všetky predchádzajúce opatrenia zostávajú v platnosti.

O prípadných ďalších zmenách v rámci prijatých opatrení Vás budeme bezodkladne informovať. Ďakujeme, že k vzniknutej situácii pristupujete zodpovedne, chránite tým seba i ostatných.

 

V Prievidzi dňa 20.03. 2020

 

Ján Baláž sekretár OblFZ Prievidza

 

 

Obsadenie  č.17  06. 03. 2020

Obsadenie R a DZ č.17 Poznámka MO DOUBLE STAR BET XVII. kolo (15.3. 2019) o 15.00 hod. R AR1 AR2 DZ 14.03.2020 15:00 Lehota pod Vtáčnikom (B) - OFK Nedanovce Bebj...čítať celú správu

 

Odvolacia komisia  č.3  24. 09. 2019

 

Rozhodnutie Odvolacej komisie Odvolacia komisia na svojom zasadnutí dňa 23.09.2019 prerokovala odvolanie MFK Baník Handlová voči rozhodnutiu ŠTK správa č. 6 zo dňa 28.08.2019 - U28.

 

ROZHODLA Odvolacia komisia ponecháva rozhodnutie ŠTK plnom rozsahu v platnosti.

 

Odôvodnenie - ŠTK postupovala podľa platného SP a RS.

Rozhodnutie: PD-OK-2019/2020-0003
Klub: Mestský futbalový klub Baník Handlová
Dátum zaevidovania: 23.09.2019 16:44
Dátum vyriešenia: 23.09.2019 16:44
Stav: Vyriešené

  

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.