Aktuálna úradná správa

VV  č.2  19. 09. 2017

 

Uznesenie VV OblFZ číslo 2/2017/2018

 

 

zo zasadnutia VV OblFZ Prievidza konaného dňa 11. septembra 2017

v priestoroch OblFZ Prievidzi.

 

 

 • Pozvaní:  Jozef Mišák, Ing. Ján Martina, Ing. Eduard Kováčik,                                               Ing. František Bokor, Marian Mikula, Mgr. Patrik Mojžiš,                       Anton Laco.
 • Prítomní: Jozef Mišák, Ing. Eduard Kováčik, Ing. František Bokor,                                        Marian Mikula, Anton Laco, Mgr. Patrik Mojžiš.
 • Ospravedlnený: Ing. Ján Martina

 

 

VV OblFZ Prievidza na svojom zasadnutí dňa 11. septembra 2017

 

 

 1. Vzal na vedomie :

 

 • Správu zastupujúceho predsedu OblFZ Prievidza.
 • Správu predsedu ŠTK OblFZ Prievidza.
 • Správu predsedu KR a DZ OblFZ Prievidza.
 • Správu predsedu TMK OblFZ Prievidza.
 • Správu predsedu EK OblFZ Prievidza.
 • Správu p. Košíka povereného vedením DK OblFZ Prievidza.
 • Informáciu o kvalifikačných a finálových turnajoch v kategórii žiakov ročník 2004 a mladší a kategórii prípravka ročník 2007 a mladších organizovaných KM ZsFZ.
 1. Schválil :
 • Preplatenie kurzu zdravotnej pomoci, ktorý pripravuje pre FK, FO aTJ.
 • Návrh termínu školenia trénerov Grassroots Licencie C v mesiaci november 2017.
 • Prípravu výberov OblFZ Prievidza v kategórii žiakov ročník 2004 a mladší a kategórii prípravka ročník 2007 a mladší na pripravované kvalifikačné turnaje organizované KM ZsFZ.

Najbližšie zasadnutie VV OblFZ Prievidza bude dňa 09.10.2017

 

ŠTK  č.8  21. 09. 2017

 

Športovo-technická komisia

                       

Úradná správa č.: 8 zo dňa 21. septembra 2017

 

 • U 29 : kontumuje MFS 4 kola VI.liga-MO dorast BNPE  Krásna Ves - Veľké Uherce na 3 : 0 a pripisuje 3 body FO Krásna Ves pre nenastúpenie hostí na MFS. ( SP  čl. 82 bod 1  písm. b ). Berie na vedomie ospravedlnenie  FO Veľké Uherce.
 • U 30 :  kontumuje MFS 4 kola VII.liga-I.tr.muži PD  Koš - Veľká Lehôtka a pripisuje 3 body FO Koš pre pokles počtu hráčov hostí pod 7. Výsledok dosiahnutý na HP ( 5 : 0 ) zostáva v platnosti. ( SP  čl. 82 bod 1  písm. g )
 • U 31 : berie na vedomie podanie R Gajarský, Malánik
 • U 32 : upozorňuje  FO Malé Bielice, Ruskovce, Šišov na dodržiavanie RS bod 10, písm. b a Šport.-tech. Zásady bod 1 písm. f.( neuvedený HU, vedúci mužstva, zdravotník ). V prípade opakovania nedostatku budú voči FO vyvodené disciplinárne  dôsledky.
 • U 33 : berie na vedomie podanie FO Pravotice. Zdravotníka je potrebné zaevidovať v ISSF a následne priradiť k mužstvu
 • U 34 : berie na vedomie podanie FO Malá Hradná ( 2x ) a Nitrianske Sučany .Žiada predložiť v ISSF dohodu ( do 28.9.2017 do 15:00 hod ) o dohratí MFS.
 • U 35 : berie na vedomie podanie FO Kamenec pod Vtáčnikom, odloženie stretnutia je možné po vzájomnej dohode cez ISSF ( detail stretnutia / žiadosť o zmenu termínu )
 • U 36 : berie na vedomie dohodu FO o zmene termínu MFS 6. kola VI. liga- MO muži Kolačno - Nitrianske Pravno  na 25.11.2017 o 13 : 00 hod. Súhlasí s ňou pod podmienkou, že FO Kolačno zabezpečí HP s umelým trávnatým povrchom pre prípad, že by sa MFS nemohlo odohrať v uvedenom termíne pre nespôsobilý terén.( dohodu o prenájme HP predloží ŠTK najneskôr do 22.11.2017 do 15 : 00 hod.)
 • U 37 : žiada DK o objasnenie trestu pre FO Kolačno, nakoľko sa MFS 6. kola neodohralo z objektívnych príčin.
 • ŠTK bude akceptovať len tie návrhy ( dohody ) na zmenu termínu, hracieho času, alebo HP , ktoré budú podané pred vylosovaným termínom MFS v ISSF ,,Zápis stretnutia  - žiadosť o zmenu termínu/ hracej plochy a nie tie, ktoré budú podané cez ,, podanie na komisiu" 

 

Z M E N Y   S T R E T N U T Í :

 

VII. liga - I tr. muži PD
 • 7.kolo  Nováky   -  Bystričany     23.9.2017  o 15 : 30 hod. HP s umelým trávnatým povrchom
 • 6.kolo  Nedožery-Brezany   -  Poruba     27.9.2017  o 16 : 30 hod.
 • 6.kolo  Bystričany   -  Hradec     12.11.2017  o 13 : 30 hod.

 

VI. liga - MO dorast sk. PD

 • 15.kolo  Chrenovec-Brusno   -  Cígeľ     31.10.2017  o 14 : 00 hod.

 

VI. liga - MO dorast sk. BNPE

 • 4.kolo Uhrovec   -  Podlužany     29.9.2017  o 16 : 00 hod.
 • 5.kolo  Miezgovce   -  Veľké Bielice     1.11.2017  o 14 : 00 hod.

            

                             Voči rozhodnutiam ŠTK sa možno odvolať do 15 dní. 

 

DK  č.8  21. 09. 2017

 

Disciplinárna komisia

 

Úradná správa č. 8 zo dňa 21.9. 2017        

 

 • U86 Michal Pisár, 1260868, Naše Podhorie,1 ss N od 21.9.2017, DP 37/3
 • U87 Peter Šimúni, 1135722, Rybany, 1 ss N od 21.9.2017, DP 37/3
 • U88 Željko Lukovič, 1057332, Krásna Ves, 4 týž. N od 21.9.2017, DP 49/1b,2b
 • U89 Radoslav Zaťko, 1127305, Dvorec, 5 týž.N od 21.9.2017, DP 48/1c,2c
 • U90 Róbert Mrižo, 1079225, Radobica, 4 týž. N od 21.9.2017, DP 48/1c,2b
 • U91 Štefan Kmeť, 1006271, Tréner Radobice, 6 týž.N zákaz výkonu akejkoľvek funkcie z lavičky a zákaz vstupu do priestorov umožňujúcich styk s delegov. osobami od 21.9.2017, DP 48/1c,2b DP 43/2g,
 • U92 Peter Kopček, 1072673, Klátova Nová Ves, 4 týž. P do 20.9.2018,DP 41/1,2,3, DP 36/3,
 • U 93 DK odkladá podanie TJ Krásna Ves - nakoľko podanie nebolo v stanovenom čase doplnené o požadovaný podkladový materiál, DP 71/5c,
 • U 94 Výzva: S pribúdaním hráčov odlišnej farby pleti, národností a vierovyznania vo futbalových oddieloch  DK v poslednom období zaznamenáva nárast prejavov rasovej a národnostnej neznášanlivosti a z týchto dôvodov vyzýva k potláčaniu daných prejavov hráčmi, funkcionármi a predovšetkým delegovanými osobami. Zároveň upozorňuje na disciplinárnu /DP čl.56, čl.57/1g, čl.58/1g,2g/ ale i možnú trestnoprávnu rovinu týchto priestupkov. Spojme sa pre FUTBAL!
 • U 95 Na základe podania ŠTK DK z dôvodu neodohratia MFS VI.liga MO 6.kolo medzi TJ Družstevník Koláčno : MTJ Nitrianske Pravno /vis maior - autonehoda hráčov Koláčna/ mení U83 v znení /posúva termín podmienky/ :  TJ Družstevník Kolačno - DK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie - odohratie 1 domáceho s.s. na neutrálnej pôde - od 02.10.2017 do 30.06.2018. Ostatné disciplinárne sankcie z U16 zostávajú v platnosti. DP 34/2,
 • Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční vo štvrtok 28.09.2017 o 15,30 hod.  Odvolanie proti rozhodnutiam DK OblFZ Prievidza uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK OblFZ Prievidza lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

 

KR a DZ  č.9  22. 09. 2017

Ospravedlnení R a DZ

R sobota:Híreš,Malánik, Valach,

R nedeľa: Školna Ďuriš,

R sobota+nedeľa: Michale, Morávková, Zaťko T., Žiak S., Drábik J., Duhinová, Chrenková, Paulovič,

DZ sobota+nedeľa: -

 

1) KR a DZ upozorňuje na včasné ospravedlnenie, a to najneskôr 14 dní pred majstrovským stretnutím výlučne SMS správou. R a DZ môžu svoje ospravedlnenia zasielať pánovi JOZEFOVI MIŠÁKOVI( 0904 291 151 ). 

 

V prípade neskorého ospravedlnenia KR a DZ príjme opatrenia v súlade so zásadami pre činnosť!!!

 

2) KR a DZ oznamuje všetkým R, že správcovia súťaží ISSF, ktorých v prípade potreby môžete kontaktovať sú :

    MO muži a MO dorast PD a PE/BN - p.Miroslav Páleník  0903 574 016

    I.tr.muži PD- p.Milan Plecho 0907 580 121

    I.tr.muži PE,BN- p.Milan Plecho 0907 580 121

    II. trieda PD,PE,BN - p.Mirka Obertová 0908 741 349

   III. trieda žiaci Sever, Juh, PE, BN - p.Miroslav Páleník  0903 574 016.

 

3) KR a DZ upozorňuje R a DZ že v kategórii dospelých je povolené striedať 5 hráčov, v kategórii dorastu je povolené striedať 6 hráčov a v kategórii žiakov je povolené striedať ľubovoľne ( "hokejovým spôsobom" ) v prerušenej hre.

 

4) KR a DZ oznamuje, že HRACIE DNI a UHČ sledujte v osobnom konte v ISSF a v obsadení rozhodcov a delegátov -  v prípade neprieznivého počasia, kolízie termínov, časov zápasov alebo iných chýb v ISSF kontaktujte príslušného obsadzovacieho referenta.

 

5) KR a DZ upozorňuje R, aby v zápise o stretnutí v časti záznam rozhodcu uvádzali  vždy vo všetkých stretnutiach ( žiaci, dorast aj muži ), či US použila alebo nepoužila vesty.

 

6) KR a DZ dôrazne upozorňuje delegované osoby na povinnosť podpisovania zápisu kapitánmi oboch mužstiev po stretnutí a dôslednú kontrolu všetkých náležitostí spojených so stretnutím!!!

 

7) KR a DZ upozorňuje R, že v prípade nedostavenia sa mužstva na stretnutie a   neuskutočnenia stretnutia, R v systéme ISSF uzatvára len nomináciu mužstva pripraveného na stretnutie a kontaktuje príslušného správcu súťaže.

 

8) KR a DZ upozorňuje R, že v prípade potreby otvorenia zápisu, je potrebné požiadať výhradne cez ,,detail zápasu" - ,,podania na komisie" - ,,komisia rozhodcov". 

 

9) KR a DZ upozorňuje všetky kluby, ktoré vyhotovujú neprerušovaný videozáznam zo svojích stretnutí, aby video zaznamenávali z jedného stabilného miesta na úrovni stredu hracej plochy. (viď rozpis súťaže oblfz Prievidza) 

 

10) KR a DZ upozorňuje R, že v jesennej časti súťažného ročníka 2017/2018 končí platnosť niektorých RP hráčov. Z toho dôvodu Vás žiada, aby ste zodpovedne kontrolovali ich platnosť pred stretnutím. V prípade ostaršenia hráča, dôkladne skontrolovať dátum platnosti, ostaršenie nesmie byť staršie ako jeden rok.

 

11) KR a DZ berie na vedomie podanie na komisiu od klubu ŠK Podhoran Krásna Ves.

 

Nabližšie zasadnutie KR a DZ sa uskutoční v piatok 29.09.2017.   

 

 

 

 

 

 

TMK  č.6  25. 09. 2017

 

 • TMK OblFZ Prievidza pripomína klubom, že na základe Rozpisu súťaží OblFZ Prievidza, sú všetky družstvá povinné mať kvalifikovaného trénera. V termínoch 18.-19.11., 25.-26.11., 2.-3.12.2017 plánuje organizovať školenie trénerov futbalu I. kvalifikačného stupňa UEFA Grassroots C licencie. Prihlášky treba elektronicky, poštou, osobne doručiť na sekretariát OblFZ Prievidza (stiahnuť zo stránky), Uzávierka prihlášok je 10.11.2017. Trénerom bude pozvánka doručená e-mailom. Poplatok za školenie je 100 eur.

 

 • TMK OblFZ Prievidza plánuje 10.12.2017 organizovať seminár trénerov futbalu I. kvalifikačného stupňa na predĺženie UEFA Grassroots C licencie v rozsahu 8 hodín. Uskutoční sa v priestoroch OblFZ Prievidza. Uzávierka prihlášok je 4.12.2017.

 

 • Bližšie informácie Mgr. Patrik Mojžiš predseda TMK OblFZ Prievidza (0905852294).

 

KM  č.9  21. 09. 2017

 

Úradná správa č. 8 zo dňa 21. septembra 2017

 

Schválenie zmeny termínu stretnutia: 

 

IV. liga - U15 III. trieda PD Sever

4. kolo MFK Baník Handlová - Cigeľ  dňa 26. 09. 2017 o 16:00 hod.

 • Prípravka MIX skupina A
 • KM schvaľuje zmenu termínu stretnutia Prípravka MIX skupina A 3. kolo TJ Nový Život Veľké Uherce - OŠK Chynorany dňa 21.09.2017 o 17:00 hod. po vzájomnej dohode klubov. PD-STK-2017/2018-0087
 • KM schvaľuje zmenu termínu stretnutia Prípravka MIX skupina A 4. kolo OŠK Chynorany - OŠK Veľký Klíž dňa 22.09.2017 o 17:00 hod. po vzájomnej dohode klubov. PD-STK-2017/2018-0091
 • KM schvaľuje UHČ stretnutia Prípravka MIX skupina A 4. kolo TJ Družstevník Kolačno - ŠK Slovan Šimonovany - Partizánske dňa 23.09.2017 o 10:30 hod. po vzájomnej dohode klubov. PD-KM-2017/2018-0036
 • KM schvaľuje UHČ stretnutia Prípravka MIX skupina A 4. kolo FK Veľké Bielice - TJ Nový Život Veľké Uherce dňa 23.09.2017 o 14:00 hod. po vzájomnej dohode klubov.  PD-KM-2017/2018-0038
 • Prípravka MIX skupina B
 • KM schvaľuje zmenu termínu stretnutia Prípravka MIX skupina B 3. kolo TJ Tatran Tužina - MTJ Pravenec dňa 21.09.2017 o 17:00 hod. po vzájomnej dohode klubov. PD-STK-2017/2018-0085
 • KM schvaľuje zmenu termínu stretnutia Prípravka MIX skupina B 3. kolo FK 2016 Lazany - TJ Magura Poruba dňa 23.09.2017 o 11:00 hod. po vzájomnej dohode klubov. PD-STK-2017/2018-0086
 • KM schvaľuje zmenu termínu stretnutia Prípravka MIX skupina B 4. kolo TJ Tatran Tužina - FK 2016 Lazany dňa 28.09.2017 o 17:00 hod. po vzájomnej dohode klubov. PD-STK-2017/2018-0089
 • Prípravka MIX skupina C
 • KM schvaľuje zmenu termínu stretnutia Prípravka MIX skupina C 3. kolo TJ Dynamo Bystričany - TJ Slovan Zemianske Kostoľany dňa 21.09.2017 o 16:30 hod. po vzájomnej dohode klubov. PD-STK-2017/2018-0090
 • KM schvaľuje UHČ stretnutia Prípravka MIX skupina C 3. kolo TJ Priehrada Nitrianske Rudno - TJ Družstevník Diviacka Nová Ves dňa 23.09.2017 o 10:00 hod. po vzájomnej dohode klubov. PD-STK-2017/2018-0095
 • KM schvaľuje zmenu termínu stretnutia Prípravka MIX skupina C 3. kolo FK Iskra Nováky- TJ Slovan Nitrianske Sučany dňa 24.09.2017 o 10:00 hod. hracia plocha umelá tráva Nováky po vzájomnej dohode klubov. PD-STK-2017/2018-0098
 • Prípravka MIX skupina D
 • KM schvaľuje zmenu termínu stretnutia Prípravka MIX skupina D 4. kolo TJ Partizán Cígeľ - FK Mestský futbalový klub Baník Handlová dňa 04.10.2017 o 16:00 hod. po vzájomnej dohode klubov. PD-STK-2017/2018-0100
 • Prípravka MIX skupina E
 • KM schvaľuje zmenu termínu stretnutia Prípravka MIX skupina E 3. kolo TJ Partizán Brezolupy - TJ Sokol Pravotice dňa 21.09.2017 o 17:00 hod. po vzájomnej dohode klubov. PD-STK-2017/2018-0088
 • KM schvaľuje zmenu termínu stretnutia Prípravka MIX skupina E 3. kolo TJ Baník Haláčovce - Otrhánky - TJ Ostratice dňa 28.09.2017 o 16:30 hod. po vzájomnej dohode klubov. PD-STK-2017/2018-009
 • KM schvaľuje zmenu termínu stretnutia Prípravka MIX skupina E 3. kolo TJ Baník Haláčovce B - Otrhánky - TJ Ostratice dňa 28.09.2017 o 17:30 hod. po vzájomnej dohode klubov. PD-STK-2017/2018-0094
 • KM schvaľuje zmenu termínu stretnutia Prípravka MIX skupina E 2. kolo TJ Ostratice - Naše PODHORIE dňa 21.09.2017 o 16:00 hod. po vzájomnej dohode klubov.  PD-STK-2017/2018-0096
 • Doplnenie hráča Igor Lucas KOZÁČEK /1399115/ na súpisku TJ Baník Haláčovce-Otrhánky B - Prípravka MIX skupina E. PD-KM-2017/2018-0037
 • Mladšia Prípravka
 • KM schvaľuje zmenu termínu stretnutia Mladšia Prípravka 3. kolo FK Iskra Nováky - ŠK VEGUM Dolné Vestenice dňa 21.09.2017 o 16:00 hod. po vzájomnej dohode klubov. PD-STK-2017/2018-0092
 • KM schvaľuje zmenu termínu stretnutia Mladšia prípravka 4. kolo Mestský futbalový klub Baník Handlová- FK Iskra Nováky dňa 03.10.2017 o 16:00 hod. po vzájomnej dohode klubov. PD-STK-2017/2018-0097
 • KM schvaľuje zmenu termínu stretnutia Mladšia prípravka 2. kolo FK Bojnice - FK Hajskala Ráztočno dňa 28.09.2017 o 16:30 hod. po vzájomnej dohode klubov. PD-STK-2017/2018-0099

 

 • KM pripravuje výbery žiakov ročník 2004 a mladší a 2007 a mladší, ktoré sa zúčastnia kvalifikačných   turnajov   o pohár predsedu  ZSFZ.  Žiadame zodpovedných funkcionárov futbalových  klubov o nahlásenie talentovaných hráčov uvedených  ročníkov do zasadnutia KM dňa 28.9.2017.

 

MaK  č.3  09. 03. 2017

 

 • Upozorňuje funkcionárov FK, FO a TJ na termíny zimného registračného obdobia.
 • od 1. 1. do 15. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia)
 • od 1. 1. do 30. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením)
 • STRIEDAVÝ ŠTART HRÁČA alebo HRÁČKY: Pri posledných úpravách v ISSF sa doplnila najnovšia funkcia - žiadosť o striedavý štart hráča /ukončenie striedavého štartu hráča/. Klubový manažér družstva, v ktorom by mal/a hráč/ka štartovať na striedavý štart zadáva žiadosť, hráč musí žiadosť potvrdiť a následne ISSF notifikuje klubového manažéra materského klubu. Po schválení všetkými stranami žiadosť dostáva na odsúhlasenie/zamietnutie tajomník príslušnej ŠTK. Tajomník ŠTK na základe SP SFZ čl. 28 a čl. 31 musí dbať na princípy a ustanovenia týchto článkov. Najzakladanejšími princípmi sú tie, aby išlo o súťaže rozdielnych úrovni a aby to bolo minimálne 7 dní pred začiatkom jesennej alebo jarnej časti súťaže a to tej, ktorá začína skôr. Taktiež je dôležitá informácia, že na „pozadí" sa tento striedavý štart správa ako matričný úkon, takže v prípade ukončenia striedavého štartu v medziobdobí hráč nemôže zaevidovať iný striedavý štart a ani iný transfer. Tak isto, ak má hráč zaevidovaný napríklad prestup s obmedzením, nemôže ísť v tom istom ročníku na striedavý štart a pod. v zmysle platných noriem SFZ. Nakoľko sú tieto striedavé štarty v kompetencii príslušného riadiaceho orgánu, podľa SP SFZ, tak schvaľovací proces musel byť presmerovaný na tajomníkov ŠTK. Ale keďže tieto striedavé štarty úzko súvisia s klasickými transfermi, je nutná kooperácia medzi matrikárom zväzu a tajomníkmi ŠTK. Vo všetkých prípadoch takýchto žiadostí je stanovený zovšeobecnený poplatok 5,00 €. V prípade, že žiadosť je v súlade s týmito článkami, tajomník ŠTK žiadosť schváli. Funkcionalita: v ISSF /elektronická podateľňa/ žiadosť o transfer hráča / typ žiadosti: striedavý štart, registračné číslo hráča, dátum začiatku, dátum ukončenia je vždy v posledný deň súťažného ročníka, výber družstva a výber súťaže v ktorej by mal/a hráč/ka štartovať.

 

Sekretár  č.3  22. 09. 2017

 

 • Upozorňuje funkcionárov FK, FO a TJ na termín druhej splátky na delegované osoby , ktorá je do 30.09.2017.
 • Pripomína funkcionárom , že letné registračné obdobie s obmedzením končí 30.09.
 • Upozorňuje funkcionárov na Registračný a prestupový poriadok čl. 37
 • ods.2.) Odstupné podľa odseku 1 sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ. SFZ poukáže odplatu podľa predchádzajúcej vety na účet SFZ na základe faktúry, ktorú vystaví materský klub a doručí ju na adresu SFZ. Okrem zákonných náležitostí musí faktúra obsahovať číslo platobného predpisu vygenerovaného klubom ISSF pri položke odstupného.
 • ods.3.) Materský klub je povinný doručiť faktúru podľa odseku 3 na SFZ do 90 dní odo dňa schválenia transferu príslušnou matrikou. Ak materský klub nedoručí faktúru na SFZ v stanovenej lehote alebo faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa odseku 3 , nárok na odstupné za amatéra má SFZ , ktorý tieto prostriedky použije v rámci výchovného fondu alebo na rozvoj mládežníckeho futbalu.

 

Obsadenie  č.8  22. 09. 2017

OBSADENIE R A DZ č. 8 POZNÁMKA VI. LIGA - MAJSTROVSTVÁ OBLASTI MUžI VIII. KOLO (01.10.2017) O 14.30 HOD. R AR1 AR2 DZ 30.09.2017 14:30 ...čítať celú správu

 

Odvolacia komisia  č.6  02. 06. 2017

 

Úradná správa Odvolacej komisie OblFZ PD č.6 zo dňa 31. mája 2017.

 

 • OdK OblFZ PD na základe prerokovania „Podnetu na preskúmanie rozhodnutia OdK č.5 z 23.mája 2017"  od FK Iskra Nováky v zmysle stanov OblFZ PD čl.54 odst.6, vyhovela podnetu v plnom rozsahu.

 

 • OdK OblFZ PD ruší svoje rozhodnutie uverejnené v US č.5 zo dňa 23. mája 2017 v plnom rozsahu a ponecháva v platnosti uznesenie ŠTK U136 z US č.28 zo dňa 11. mája 2017.

 

 • Na základe nových zistení konštatujeme, že OdK OblFZ PD nemohla prerokovať odvolanie v zmysle stanov OblFZ PD č.53 a konštatujeme, že rozhodnutie ŠTK U136 bolo vydané v súlade so Súťažným poriadkom SFZ.
 • Vzhľadom k tomu, že OdK OblFZ PD vyhovela podnetu FK Iskra Nováky, nepostupuje podnet podľa stanov OblFZ PD čl. 54 odst.6 odvolacej komisii SFZ.

  

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Prievidza.